Kutseandjaks on SA Raudteekutsed, kes annab järgmisi raudteeinseneri kutseid:

Raudteeinsener tase 6

Diplomeeritud raudteeinsener tase 7

Volitatud raudteeinsener tase 8

Raudteeinseneride kutsete taotlemise hindamismeetodid:

 1. taotlusdokumentide põhjal menetlusse võtmise otsustamine;
 2. töötulemuste analüüs taotleja esitatud töökogemusi tõendavate dokumentide põhjal;
 3. erialase täiendõppe analüüs ja hindamine taotleja esitatud tõendite põhjal;
 4. soovituste analüüs;
 5. vajadusel täiendav vestlus.

Kontaktisik: kutsekomisjoni esimees Anto Looken Telefon: 505 2648 E-post: info@raudteekutsed.ee  

Raudteeinseneride kutse 

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlus avaldus kutse saamiseks (või taastõendamiseks) kehtival blanketil digiallkirjastatult või originaalallkirjaga (ei sobi sisseskännitud pdf);
 • Diplomi(te) ja sinna juurde kuuluva(te) akadeemilise(te) õiendi(te) koopia (d)-pdf failina;
 • 2 soovitust (vajalik taotlemisel) (soovitaval nõutav vähemalt sama taseme kutsetunnistuse olemasolu);
 • Täienduskoolituste tunnistuste koopiad;
 • ID või passi koopia (pdf);
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks e-posti aadressile info@raudteekutsed.ee.

Soovitav on täidetud sooviavalduse blankett enne taotlusdokumentide lõplikku esitamist saata e-posti aadressile info@raudteekutsed.ee üle vaatamiseks.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimuste korral pöörduge SA Raudteekutsed tegevjuhi Anto Lookeni  poole, telefon 5052648. Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. Hinnakirja leiab Raudteekutsed kodulehelt. Kutse andmise tasu tuleb maksta SA

Raudteekutsed poolt esitatud arve alusel SA Raudteekutsed arvelduskontole EE342200221028473595.
Kutse mitteandmisel kutseandmise tasu ei tagastata.


Järgmine korraline kutsete andmise voor toimub detsembris 2021.a.
Dokumendid esitada hiljemalt 31. oktoobriks 2021.a.