Seoses Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (3-18-1432) on ajutiselt  peatatud kõigile ehitusalastele  kutsetele kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine. Seega SA Raudteekutsed raudteeinseneride kutsekomisjon ei saa anda kutseid spetsialiseerumistel  rööbasteede ehitus ja käitamine, raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine ning raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine.

Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata EhS § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.

Raudteeinseneride  kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi lahendada alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister on asjaomased kvalifikatsiooninõuded EhS § 24 lg 4 alusel kehtestanud. Seoses sellega ei võeta kutsetaotlusi ajutiselt vastu ajavahemikus 17.05.2021 kuni ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseni. 

Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja pärast kvalifikatsiooninõuete kehtestamist ning taotluste esitamise ja kutsekomisjoni toimumise kuupäevad avaldatakse SA Raudteekutsed kodulehel esimesel võimalusel pärast täpsema info selgumist. Palume mitte saata kutsetaotlusi enne uue taotlusvooru avamist. Enne uue taotlusvooru avamist esitatud kutsetaotlusi ei menetleta. 

Kutse andja teavitab eraldi kirjaga neid taotlejaid, kes on taotluse esitanud eelmises taotlusvoorus.

Riigikohtu otsus mõjutab lisaks raudteeinsenerile ka teiste ehitusala kutse andjate tegevust. SA Raudteekutsed  teeb koostööd nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka teiste kutse andjatega, et aidata kaasa ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamisele võimalikult kiiresti.


Kutseandjaks on SA Raudteekutsed, kes annab järgmisi raudteeinseneri kutseid:

Raudteeinsener tase 6

Diplomeeritud raudteeinsener tase 7

Volitatud raudteeinsener tase 8

Raudteeinseneride kutsete taotlemise hindamismeetodid:

 1. taotlusdokumentide põhjal menetlusse võtmise otsustamine;
 2. töötulemuste analüüs taotleja esitatud töökogemusi tõendavate dokumentide põhjal;
 3. erialase täiendõppe analüüs ja hindamine taotleja esitatud tõendite põhjal;
 4. soovituste analüüs;
 5. vajadusel täiendav vestlus.

Kontaktisik: kutsekomisjoni esimees Anto Looken Telefon: 505 2648 E-post: info@raudteekutsed.ee  

Raudteeinseneride kutse 

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlus avaldus kutse saamiseks (või taastõendamiseks) kehtival blanketil digiallkirjastatult või originaalallkirjaga (ei sobi sisseskännitud pdf);
 • Diplomi(te) ja sinna juurde kuuluva(te) akadeemilise(te) õiendi(te) koopia (d)-pdf failina;
 • 2 soovitust (vajalik taotlemisel) (soovitaval nõutav vähemalt sama taseme kutsetunnistuse olemasolu);
 • Täienduskoolituste tunnistuste koopiad;
 • ID või passi koopia (pdf);
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks e-posti aadressile info@raudteekutsed.ee.

Soovitav on täidetud sooviavalduse blankett enne taotlusdokumentide lõplikku esitamist saata e-posti aadressile info@raudteekutsed.ee üle vaatamiseks.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimuste korral pöörduge SA Raudteekutsed tegevjuhi Anto Lookeni  poole, telefon 5052648. Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. Hinnakirja leiab Raudteekutsed kodulehelt. Kutse andmise tasu tuleb maksta SA

Raudteekutsed poolt esitatud arve alusel SA Raudteekutsed arvelduskontole EE342200221028473595.
Kutse mitteandmisel kutseandmise tasu ei tagastata.


Järgmine korraline kutsete andmise voor toimub detsembris 2021.a.
Dokumendid esitada hiljemalt 31. oktoobriks 2021.a.