VÄLJAVÕTE

KUTSE ANDMISE KORD

raudteeinseneri kutsetele

VIIMATI MUUDETUD otsusega nr 24 04.11.2022

 

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED NING ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1. Kutse Raudteeinsener, tase 6 taotlemise eeltingimused – kvalifikatsiooninõuded haridusele (sh täiendusõppele) ja töökogemusele, on:

1) raudteealase rakenduskõrghariduse diplom või raudteealane tehnikateaduse bakalaureusekraad (BSc) ning taotlemisele vahetult eelnev erialase töö kogemus 2 (kaks) aastat või

2) tehnilise rakenduskõrghariduse diplom või tehnikaalane tehnikateaduse bakalaureusekraad (BSc), taotlemisele vahetult eelnev üldine raudteealane töökogemus 3 (kolm) aastat ja erialane töökogemus 2 (kaks) aastat valitud spetsialiseerumisel ja allerialal ning täiendusõppe läbimine mahus 60 TP (vt lisa 1) või

3) raudteetehnikumis omandatud keskeriharidus raudteealasel erialal, vahetult taotlemisele eelnev erialase töö kogemus 5 (viis) aastat ning täiendusõppe läbimine mahus 60 TP. Selle eeltingimuse (erijuhu) järgi antud kutse ei anna õigust kõrgharidust omandamata taotleda diplomeeritud raudteeinseneri kutset.

2.2. Kutse Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 taotlemise eeltingimused – kvalifikatsiooninõuded haridusele (sh täiendusõppele) ja töökogemusele, on:

1) raudteealane tehnikateaduse magistrikraad (MSc) või sellele vastav kvalifikatsioon, mis on saadud vähemalt 120 EAP mahus õppekava läbimisel, ja 2-aastane erialane töökogemus valitud spetsialiseerumisel ning all-erialal või

2) tehnikaalane tehnikateaduse magistrikraad (MSc) või sellele vastav kvalifikatsioon, mis on saadud vähemalt 120 EAP mahus õppekava läbimisel, taotlemisele vahetult eelnev 5-aastane üldine raudteealane töökogemus ja erialane töökogemus 2 (kaks) aastat valitud spetsialiseerumisel ning all-erialal, ja täiendusõppe läbimine mahus 40 TP või

3) Raudteeinsener, tase 6 kutse ja 2-aastane erialane töökogemus valitud spetsialiseerumisel ja all-erialal, kõrgharidusõppe läbimine mahus vähemalt 45 EAP ja täiendusõppe läbimine mahus 30 TP.

2.3. Kutse Volitatud raudteeinsener, tase 8 taotlemise eeltingimused – kvalifikatsiooninõuded haridusele (sh täiendusõppele) ja töökogemusele, on :

1) Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 kutse, tehnikateaduse magistri kraad (MSc) või sellega võrdsustatud tehniline kõrgharidus, mis on saadud vähemalt 120 EAP mahus õppekava läbimisel, 4-aastane iseseisev raudteealane/erialane töökogemus või raudteevaldkonnaga seotud teadus- ja arendusalane töökogemus valitud spetsialiseerumisel ning all-erialal, ja täiendusõppe läbimine mahus 80 TP.

2.4. Kõikide raudteeinseneride kutse taotlemiseks elektrooniliselt KA poolt osundatud aadressil ühes taotleja poolt digiallkirjastatud konteineris esitatavad dokumendid on:

1) kindlaks määratud vormis taotlus (avaldus);

2) isikut tõendava dokumendi (pass või isikutunnistus) koopia;

3) haridust ja täiendusõpet tõendavate dokumentide koopiad, välisriigis omandatud hariduse korral ka Eesti akadeemilise tunnustamise infokeskuse ENIC/NARIC hinnang;

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

5) üks soovituskiri taotletava kutsega vähemalt samaväärse kutsetasemega raudteeinsenerilt. 

2.5. Kõikide raudteeinseneride kutse taastõendamise eeltingimused (kvalifikatsiooninõuded haridusele, sh täiendusõppele, ja töökogemusele ning varem antud kutsele) on:

1) raudteeinseneri kutsekvalifikatsioon, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 2 (kaks) aastat, kui taotletakse kutset uuesti samal spetsialiseerumisel ja samadel all-erialadel. Taotlemist täiendavatel all-erialadel loetakse esmakordseks taotlemiseks;

2) vähemalt 2-aastane erialane töökogemus või teadus- ja arendustegevus valitud spetsialiseerumisel ja all-erialal viimase 5 (viie) aasta jooksul;

3) täiendusõppe läbimine Raudteeinsener, tase 6 kutse taastõendamisel 40 TP, Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 kutse taastõendamisel 60 TP ja Volitatud raudteeinsener, tase 8 kutse taastõendamisel 80 TP.

2.6. Kõikide raudteeinseneride kutsete taastõendamiseks elektrooniliselt KA poolt osundatud aadressil ühes taotleja poolt digiallkirjastatud konteineris esitatavad dokumendid on:

1) viide kehtivale kutsetunnistusele kutseregistris või raudteeinseneri kutsekvalifikatsiooni omamist tõendava kutsetunnistuse koopia, välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni korral ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus kutsekvalifikatsiooni täieliku või osalise tunnustamise kohta;

2) kindlaks määratud vormis taotlus (avaldus);

3) isikut tõendava dokumendi (pass või isikutunnistus) koopia;

4) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

6) haridust ja täiendusõpet tõendavate dokumentide koopiad.

2.7. Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.8. Kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendivormid ning nõuded dokumentidele on leitavad kutse andja veebilehel (https://www.raudteekutsed.ee).

2.9. Taotlemise dokumente menetletakse vastavalt haldusmenetluse seadusele, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.