Kinnitatud
kutsekomisjoni koosolekul 17.03.2015

 

 1.  Üldsätted

1.1. Raudteeinseneride kutsekomisjon on kutseandja SA Raudteekutsed juurde moodustatud raudteevald­konna inseneride kutsete andmist ja tõendamist   (edaspidi kutseandmist) korraldav organ.

1.2. Käesolev tegevusstatuut sätestab raudteeinsenerise  kutsekomisjoni moodustamise korra, koosseisu, pädevused, õigused, kohustused, vastutuse ning töökorra.

1.3. Kutsekomisjon juhindub oma töös käesolevast tegevusstatuudist, raudteeinseneride  kutsete  andmise korrast, Kutseseadu­sest, standardist EVS-EN 45013 “Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele” ja raudteeinseneride kutsestandarditest.

 

2. Kutsekomisjoni moodustamine ja koosseis

2.1 Kutsekomisjoni liikmeskonna kinnitab ning kutsub tagasi . SA Raudteekutsed nõukogu. Kutsekomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks

2.2  Kutsekomisjon moodustatakse oma eriala spetsialistidest, kusjuures vähemalt pooltel liikmetel on nõutav Eesti Volitatud inseneri kutse.

Kutsekomisjon moodustatakse  8 liikmeline:

Tööandjate esindajad.
AS Eesti Raudtee 1 liige
AS Edelaraudtee 1 liige

Spetsialistid:
AS EVR Cargo 1 liige
AS Eesti Raudtee 1 liige
SA Raudteekutsed 1 liige

Koolitajate esindaja:
Tallinna Tehnikakõrgkool 1 liige

Riigi esindaja
Tehnilise Järelevalve Amet 1 liig

2.3 Kutsekomisjon võib teha ettepaneku kutsekomisjoni liikme tagasikutsumiseks, kui         kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta.

 

3 Komisjoni pädevus, õigused ja vastutu

3.1 Kutsekomisjoni pädevusse kuulub raudteevaldkonna inseneride kutseandmise korraldamine. (vt. Kutseandmise kord raudteeinseneride  kutsetele p 1.1

3.2 Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja hinnata raudtee-
inseneri kutseoskusi. Oma eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus:

– korraldada raudtee inseneride kutsete andmiseks  vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
– osaleda kõrgkooli raudtee valdkonna õppekavade väljatöötamisel ja tunnustamisel;
– hinnata akrediteerimist taotlevate täiendkoolituskursuste ja nende programmide taset ning esitada ettepanekuid FEANI Registri Eesti Rahvuslikule Komiteele (edaspidi FRERK);
– välja töötada ja esitada kutseandjale kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused;

3.3 Kutsekomisjon vastutab raudteeinseneride kutseomistamise vastavuse eest kehtivate seadusandlike aktide ja kutsestandarditega.

3.4 Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutseandmisega esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse kättesaadavuse.

3.5 Kutsekomisjon tagab kutseandmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.

3.6 Kutsekomisjon vastutab riiklikku kutseregistrisse antud andmete õigsuse eest.

3.7 Kutsekomisjoni liikmetel ja Kutsekomisjoni töös osalenuil on õigus saada oma töö eest tasu.

 

4 Kutsekomisjoni töökorraldus

4.1 Kutsekomisjoni töö põhivormiks on istung.

4.2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja

4.3 Kutsekomisjoni tegevust korraldab selle esimees. Kutsekomisjoni esimehe puudumisel korraldab komisjoni istungi tööd tema asetäitja.

4.4 Istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui 1 kord aastas. Istungi kutsub kokku  kutsekomisjoni esimees või tema puudumisel tema asetäitja, teatades sellest igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 päeva ette

4.5 Kutsekomisjoni istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pooled liikmed.

4.6 Kutseandmisega seotud küsimused otsustatakse vastavalt “kutseandmise korrale raudteeinseneride kutsetele”, muud küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega. Võrdse jagunemise korral otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema puudumisel esimehe asetäitja seisukoht.

4.7 Juhul. kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekul osaleda,  teavitab ta sellest koosoleku kokkukutsujat ning võib esitada päevakorraliste küsimuste osas oma kirjaliku arvamuse (digitaalselt allkirjastatuna)

4.8 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1) vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
2) taotleja tööandjavõi muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses
3) on olnud hindamiskomisjoni liige

4.9 Kutsekomisjoni istungil arutatu ja otsustatu protokollitakse, millele kirjutavad alla kõik istungil osalenud komisjoniliikmed.

4.10 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel asetäitjal