Kinnitatud
kutsekomisjoni koosolekul 21.12.2022

SA Raudteekutsed raudteeinseneri kutsekomisjoni

TEGEVUSSTATUUT

 1.  Üldsätted

1.1 Raudteeinseneride kutsekomisjon (esdaspidi kutsekomisjon) on kutseandja SA Raudteekutsed (edaspidi KA) juurde moodustatud raudteevaldkonna inseneride kutsete andmist ja taastõendamist (edaspidi kutseandmist) korraldav organ.

1.2 Käesolev tegevusstatuut sätestab kutsekomisjoni moodustamise korra, pädevused, õigused, kohustused, vastutuse ning töökorra.

1.3 Kutsekomisjon juhindub oma töös Kutseseadusest, standardist EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 „Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele“, raudteeinseneride kutsestandarditest, Kutse andmise korrast raudteeinseneri kutsetele, käesolevast tegevusstatuudist jt asjakohastest juhenditest.

 

2. Kutsekomisjoni moodustamine ja koosseis

2.1 Kutsekomisjoni koosseisu kinnitab Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu KA ettepanekul. Kutsekomisjoni volitused kehtivad mitte kauem, kui KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

2.2 Kutsekomisjon moodustatakse oma eriala spetsialistidest, kusjuures vähemalt pooltel liikmetel on nõutav Eesti volitatud inseneri kutse.

2.3 Kutsekomisjon moodustatakse vähemalt kaheksaliikmeline, kusjuures minimaalne esindusnorm on järgmine:

2.3.1 Tööandjad
AS Eesti Raudtee üks liige
LEONHARD WEISS OÜ üks liige
GoTrack OÜ üks liige
Enefit Power AS üks liige

2.3.2 Spetsialistid
AS Eesti Raudtee üks liige
Edelaraudtee AS üks liige

2.3.3 Koolitajad
Tallinna Tehnikakõrgkool üks liige

2.3.4 Teised osapooled
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet üks liige
Valdkonna eksperdid vastavalt vajadusele

2.4 Kutsekomisjon võib teha KA-le ettepaneku kutsekomisjoni liikme tagasikutsumiseks, kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta.

 

3. Komisjoni pädevus, õigused ja vastutus

3.1 Kutsekomisjoni pädevusse kuulub raudteevaldkonna inseneride (vt Kutseandmise kord raudteeinseneride kutsetele p 1.1) kutse andmise korraldamine.

3.2 Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja hinnata raudteeinseneri kutseoskusi. Oma eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus:
– korraldada raudteeinseneride kutsete andmiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende ajakohastamist;
– osaleda kõrghariduse õppekavade väljatöötamisel ja tunnustamisel raudteevaldkonnas;
– hinnata akrediteerimist taotlevate täienduskoolituskursuste ja nende programmide taset;
– välja töötada ja esitada KA-le kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused.

3.3 Kutsekomisjon vastutab raudteeinseneride kutse omistamise vastavuse eest kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele.

3.4 Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutse andmisega kaasnevate nõuetega seotud teabe võrdse kättesaadavuse.

3.5 Kutsekomisjon tagab kutse andmise käigus saadud isikuandmete kaitstuse.

3.6 Kutsekomisjon vastutab riiklikku kutseregistrisse kantud andmete õigsuse eest.

3.7 Kutsekomisjoni liikmetel ja kutsekomisjoni töös osalenuil on õigus saada oma töö eest tasu.

 

4. Kutsekomisjoni töökorraldus

4.1 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

4.2 Kutsekomisjoni tegevust korraldab komisjoni esimees. Kutsekomisjoni esimehe puudumisel korraldab komisjoni tööd tema asetäitja.

4.3 Kutsekomisjoni töö põhivormiks on koosolek.

4.4 Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku kutsekomisjoni esimees või kutsekomisjoni esimehe puudumisel tema asetäitja, teatades sellest koos koosoleku päevakorraga igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva ette.

4.5 Kutsekomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmed.

4.6 Kutse andmisega seotud küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema puudumisel esimehe asetäitja seisukoht.

4.7 Juhul. kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekul osaleda, teavitab ta sellest koosoleku kokkukutsujat. Kutsekomisjoni liikmel on õigus volitada teist kutsekomisjoni liiget enda eest hääletama. Volitus vormistatakse vabas vormis volitaja ja volitatava poolt digiallkirjastatud dokumendina, mis esitatakse elektrooniliste kanalite kaudu koosoleku kokkukutsujale mõistliku aja jooksul, enne koosoleku toimumist.

4.8 Erandjuhul võib kutsekomisjoni esimees, või tema puudumisel esimehe asetäitja, otsustada koosoleku korraldamise kahepoolset heli- ja videosidet võimaldavate IT-lahenduste abil või kasutades kirjalikku menetlust. Eeltoodud viisil toimuva koosoleku, sh hääletussedelite menetlemise protseduurid töötab igal üksikul juhul välja koosoleku kokkukutsuja, pidades silmas käesoleva tegevusstatuudi punktides 4.4, 4.5, 4.6 ja 4.7 sätestatut.

4.9 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda kutset taotlevale isikule kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
1) osalenud hindamiskomisjoni töös või
2) vahetult seotud kutset taotlevale isikule kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega
või
3) kutset taotleva isiku tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4.10 Kutsekomisjoni koosolekul arutatu ja otsustatu protokollitakse, millele kirjutab alla kutsekomisjoni esimees või tema puudumisel esimehe asetäitja. Digiallkiri on võrdsustatud omakäelise allkirjaga. Kutsekomisjoni koosoleku allkirjastatud protokoll saadetakse kõikidele kutsekomisjoni liikmetele mõistliku aja jooksul pärast koosoleku toimumist. Juhul kui koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmed ei ole kolme tööpäeva jooksul teinud ettepanekuid protokoll täiendamiseks, loetakse koosoleku otsused jõustunuks.

4.11 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel tema asetäitjal.