Kinnitatud  AS Eesti Raudtee KA otsusega  13.04.2009.a

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Raudtee peakutsekomisjon on AS Eesti Raudtee juurde moodustatud raudtee valdkonna kutsete tõendamist ja andmist (edaspidi kutseandmist) korraldav organ.
1.2 Käesolev tegevusstatuut sätestab Eesti Raudtee peakutsekomisjoni pädevused, õigused, kohustused, vastutuse, kutsekomisjonide moodustamise ja koosseisu ning peakutsekomisjoni töökorra.
1.3 Peakutsekomisjon lähtub oma töös käesolevast tegevusstatuudist raudtee valdkonna kutsete tõendamise ja andmise korrast, Kutseseadusest, standardist EVS-EN 45013 “Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele” ja kutsestandarditest.

 

2 PEAKUTSEKOMISJONI PÄDEVUS, ÕIGUSED JA VASTUTUS

2.1 Peakutsekomisjoni pädevusse kuulub raudtee valdkonna  kutsete andmise korraldamine.
2.2 Peakutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja hinnata raudtee valdkonna töötajate kutseoskusi.
2.3 Oma eesmärgi saavutamiseks on peakutsekomisjonil õigus ja kohustus:

2.3.1 korraldada raudtee valdkonna töötajate kutseandmiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
2.3.2 moodustada kutseeksamite läbiviimiseks kutsekomisjone, koordineerida ja korraldada kutsekomisjonide tööd
2.3.3 korraldada asutuste ning ettevõtete tunnustamist kutseeksamite läbiviimise kohana;
2.3.4 teha ettepanekuid kutseandjale lepingute sõlmimiseks tunnustatud asutuste ning ettevõtetega ja hindamiskomisjonide liikmetega;
2.3.5 arvestada ja esitada Kutsenõukogule kooskõlastamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu suuruse,
2.3.6 kinnitada hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid,
2.3.7 otsustada kutse kompetentsuse hindamise vormid,
2.3.8 teha ettepanekud kutset andvale organile lepingute sõlmimiseks tunnustatud asutuste ning ettevõtetega ja hindamiskomisjonide liikmetega;
2.3.9 lahendada kutsekomisjonide tegevuse kohta laekunud apellatsioone
2.3.10 välja töötada ja esitada kutset andvale organile kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused;
2.3.11 peakutsekomisjoni liikmetel on õigus osaleda kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide koosolekutel.

2.4 Peakutsekomisjonid on kohustatud tagama raudtee valdkonna kutseteomistamise vastavuse kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele.
2.5 Peakutsekomisjon vastutab kutsekomisjoni liikmete pädevuse eest hinnata taotlejate vastavust kutsestandardi nõuetele
2.6 Peakutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutsete andmisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse kättesaadavuse.
2.7 Kutsekomisjon tagab kutsete andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
2.8 Peakutsekomisjoni liikmel on õigus saada oma töö eest tasu väljaarvatud juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

3 PEAKUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

3.1 Peakutsekomisjoni moodustab AS Eesti Raudtee kui raudtee valdkonna töötajatele kutset andev organ.
3.2 Peakutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide, tööandjate, töövõtjate, kutse- ja erialaliitude ning koolitajate esindajatest, oma ala tunnustatud spetsialistidest
3.3 Kutsekomisjoni liikmeteks määratakse:

AS Eesti Raudtee (1)
AS EVR Infra (1)
AS EVR Cargo (1)
Edelaraudtee  AS (1)
AS Eesti Energia Kaevandused raudtee (EEK Raudtee) (1)
SA Raudteekutsed (1)
Ternilise Järelevalve Amet (1)
Tallinna Transpordikool (1)
Eesti Raudteelaste AÜ (1)

Peakutsekomisjoni liikmed määratakse 4. aastaks.

3.4 Kui peakutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone peakutsekomisjoni liikme või kutsekomisjoni liikme tegevuse või tegevusetuse kohta, esitab peakutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks.

 

4 PEAKUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

4.1 Peakutsekomisjoni töövorm on koosolek.
4.2 Peakutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
4.3 Peakutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku peakutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, teatades sellest igale peakutsekomisjoni liikmele vähemalt 7 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.
4.4 Peakutsekomisjoni asjaajamist korraldab ning koosolekuid protokollib peakutsekomisjoni sekretär, tema äraolekul määratakse koosolekutel protokollija. Protokollile kirjutavad alla kutsekomisjoni esimees ja sekretär, nende äraolekul aseesimees ja protokollija.
4.5 Paekutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt pool selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.
4.6 Peakutsekomisjoni otsus võetakse vastu koosolekul viibivate liikmete lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab peakutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
4.7 Juhul kui peakutsekomisjoni liige ei saa koosolekul osaleda, teavitab ta sellest koosoleku kokkukutsujat ning esitab päevakorraliste küsimuste osas oma kirjaliku arvamuse enne koosoleku algust või volitab oma esindajat enda eest hääletama.
4.8 Peakutsekomisjoni otsused vormistatakse eraldi dokumendina ning allkirjastatakse peakutsekomisjoni esimehe poolt.
4.9 Allkirjaõigus peakutsekomisjoni nimel on esimehel, tema äraolekul aseesimehel.