Raudteekutsete kutseandjaks on AS EESTI RAUDTEE, kes on moodustanud 3 kutsekomisjoni.  See õigus on talle antud vastavalt Kutseseadusele Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu poolt 10.12.2013 otsus nr 15

Raudteekutsete taotlemisel tuleb esitada dokumendid kas AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS või Eesti Energia Kaevandused AS Logistikaettevõtte kutsekomisjonidele.

AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja Enefit Kaevandused AS Logistika töötajad võivad kutset taotleda ainult oma raudtee kutsekomisjonilt. Teiste raudtee-ettevõtete töötajad või eraisikud võivad kutset taotleda ükskõik milliselt kutsekomisjonilt.

 

Kutsekomisjonide kontaktisikud:

AS Eesti Raudtee: Oksana Ragozina, Kutsekomisjoni sekretär,
mobiil – 58005580, lauatelefon – 61 57 800,
Email: oragozina@evr.ee,

AS Edelaraudtee: sekretär,
Telefon – 38 57 123 faks – 38 57 121

Enefit Kaevandused AS Logistika: Anna Nilova, kutsekomisjoni liige,
Telefon 33 64585, Faks 33 64 517 Email :anna.nilova@energia.ee

 


Kutsekomisjonide istungid, kus antakse nõuetele vastavatele taotlejatele kutsed, toimuvad 1 kord kuus. harilikult kuu viimasel kuupäeval

Et saada kutset jooksval kuul, tuleb kõik dokumendid  eitada kutsekomisjonile eelneva kuu viimaseks päevaks.

Eksamikomisjonid töötavad 1 kord kuus kui on vastava kutse taotlejaid ja taotlejatele teatatakse eksami ajast peale taotluste kontrollimist kas meili  või telefoni teel.

Kutsetunnistused väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kutseandmise otsuse vastuvõtmist kutsekomisjoni poolt ja mitte hiljemalt kui 60 päeva möödumist kutseeksami sooritamisest.

 

KUTSETE taotlemise eeltingimused on:

 1. vanus vähemalt 18 aastat,
 2. terviseseisund peab vastama kutsealale kehtestatud nõuetele,
 3. haridustase peab vastama kutsestandardis toodud nõuetele – haridust tõendavate dokumentide koopiad,
 4. täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolituste läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
 5. tööalane kompetentsus ja töökogemus, mis peavad vastama kutsestandardis toodud nõuetele – portfoolio (töid tutvustav mapp), CV, tööalase tegevuse kirjeldus, väljavõte vms,
 6. proovitöö edukat sooritamist tõendav dokument punktis 8 toodud kutsete esmasel taotlemisel:

 

Taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

Lisad:

 • Passi või ID kaardi koopia (kindlasti isikukoodiga)
 • Töötervishoiuarsti poolt väljastatud tervisekontrolli otsuse koopia
 • Haridust tõendava dokumendi koopia
 • Proovitöö sooritamise tõend (kui on vajalik vastavas valdkonnas)
 • Maksekorraldus (või selle koopia) kutsetunnistuse väljaandmise ja eksamikomisjoni töö kulude katteks (eksam –  111 EUR; proovitöö –proovitöö eest tuleb tasuda 139 eurot. Raha tuleb üle kanda Sihtasutuse “Raudteekutsed” arvelduskontole Swedbank 221028473595). Alates 01.02.2014 EE342200221028473595.
 • Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus CV, millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente (tööandja hinnang, väljavõte tööraamatust, tööandja tõendtöökogemuse kohta, jms)

Avaldus koos nõutavate dokumentidega tuleb taotlejal esitada iga kuu 1 tööpäevaks. Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja.

Puudulikult täidetud ja / või puuduvate dokumentide korral annab KAO taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib KAO jätta avalduse läbi vaatamata.

Üksikasjade täpsustamiseks on KAO-1 õigus dokumentide autentsuse kontrollimiseks.

Kutseomistamistasu ei tagastata.

KAO-le esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata.


Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 14. kalendripäeva jooksul pärast esitamist, hindab nende alusel taotleja sobivust taotletavale kutse tasemele ning langetab ühe alljärgnevatest otsustest:

 • taotlejat lubatakse kutseeksamile
 • taotlejat ei lubata kutseeksamile
 • taotlejale antakse kutse esitatud dokumentide alusel
 • taotlejale ei anta kutset esitatud dokumentide alusel ja suunab taotleja eksamile
 • Eitavad vastused peavad olema põhjendatud.
 • KAO teeb otsuse igal üksikjuhul eraldi.

Taotleja avalduses sisalduvad andmed salvestatakse KAO andmebaasi.

KAO informeerib kutsekomisjoni otsusest kutseeksamile lubamise kohta (näiteks teatisega lisa 3) vähemalt 14 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.

Komisjon kontrollib, kas kõik ettenähtud dokumendid on laekunud, kas dokumentaalselt on tõendatud eelnev vajalik töökogemus ja kui kõik on korras otsustab, kas anda kutse dokumendipõhiselt st dokumentide alusel või on vajalik sooritada kutseeksam ja (ka proovitöö, kui see on antud erialal ette nähtud)

Kui antakse dokumendipõhiselt, siis suunatakse otsustab komisjon ka kohe kutse andmise. Kui on vajalik kutseeksam suunatakse dokumendid vastava eriala eksamikomisjoni. Eksamikomisjon määrab eksami aja ja teatab sellest taotlejale.

Juhul, kui taotleja eksamit ei soorita võib ta taotleda uut eksamit, tasudes uuesti kutseomistamistasu. Kui taotleja ei ilmu põhjuseta eksamile ja ei teata sellest eelnevalt kirjalikult, peab ta samuti uuesti maksma kutseomistamistasu samas summas

Komisjonid töötavad üks kord kuus. Kui inimene on eksami sooritanud, koostatakse eksami protokoll. Protokoll koos teiste dokumentidega saadetakse kutsekomisjoni, kes oma koosolekul kinnitab kusekvalifikatsiooni andmise. Kutsekomisjoni protokolli alusel Kutsekoda trükib Kutsetunnistuse, mille taotlejale allkirja vastu annab üle kutsekomisjoni sekretär või –esimees.

Taotlejal on õigus KA otsus vaidlustada vastavas kutsenõukogus 14 kalendripäeva jooksul.

KA edastab kutse Sihtasutusele 15 kalendripäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist kutsetunnistuse vormistamiseks järgmised andmed:

 • kutsetunnistuse väljaandja, väljaandmise koht, kuupäev ja kehtivuse lõppemise aeg
 • kutsetunnistuse saaja ees-ja perekonnanimi, isikukood
 • antud kutse
 • KA nimi, aadress, kontaktandmed ja logo
 • KA registrikood
 • kutsekomisjoni esimees
 • kutseomistamise tingimused ja kord
 • kutseeksami toimumise aeg ja koht
 • kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise aeg
 • taotlejate arv

KA väljastab taotlejale kutsetunnistuse kutsekomisjoni otsuse alusel hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast kutsekomisjoni poolt kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Proovitööde tegemine on vajalik järgmiste kutsete taotlemisel:

 • Vedurijuhi abi tase 2 ja tase 3
 • Raudtee eriveeremijuht tase 4•
 • Defektoskoopia operaatori abi tase 2
 • Defektoskoopia operaator tase 3 ja tase 4•
 • Raudtee teemehaanik  tase 3, tase 4 ja tase 5
 • Raudtee teemehaanik  tase 3 osakutse sillatööline tase 3•
 • Raudtee teemehaanik  tase 3 osakutse raudteee keevitaja•
 • Raudtee teemehaanik  tase 4 osakutse keevitustööde tööjuht•
 • Raudtee teemehaanik  tase 4 osakutse mullatööde tööjuht•
 • Raudtee teemehaanik  tase 4 osakutse rihtimis- ja tstetööde tööjuht•
 • Raudtee teemehaanik  tase 4 osakutse tööde juht ohutsoonis töötamisel•
 • Raudtee teemehaanik  tase 4 osakutse tee järlevaataja•
 • Raudtee teemehaanik  tase 5 osakutse sillameister•
 • Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik tase 2
 • Raudtee turvanguseadmete mehaanik tase 4 ja tase 5
 • Raudtee-elektrik tase 3 tase 4 ja tase 5•
 • Raudteeveeremi lukksepp tase 3 ja tase 4
 • Raudteeveremi hooldustehnik tase 4•
 • Raudteveeremi mehaanik tase 3
 • Vagunijärelevaataja tase 3•
 • Rongikoostaja tase 3
 • Veoveeremi turvanguseadmete mehaanik tase 4

Proovitöö tehakse enne teooriaeksamit välja arvatud raudtee eriveeremijuht tase 4, kes teeb proovitöö (proovisõidu) peale teooriaeksami sooritamist. Kutsetunnistuste kehtivus on 5 aastat.