1 ÜLDSÄTTED

1.1 Kutsekomisjonid juhinduvad oma tegevuses raudtee valdkonna kutsete andmise korrast ja kutseandmist  korraldava organi (edaspidi “KAO”) juurde moodustatud peakutsekomisjoni otsustest.
1.2 Käesolev tegevusstatuut sätestab kutsekomisjonide pädevused, õigused, kohustused, vastutuse, kutsekomisjonide moodustamise ja koosseisu ning kutsekomisjonide töökorra.
1.3 Kutsekomisjonid lähtuvad oma töös käesolevast tegevusstatuudist, raudtee valdkonna kutsete andmise korrast, Kutseseadusest, standardist EVS-EN 45013 “Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele” ja kutsestandarditest.

2 KUTSEKOMISJONIDE PÄDEVUS, ÕIGUSED JA VASTUTUS

2.1 Kutsekomisjonide pädevusse kuulub ja kutsekomisjonide eesmärgiks on raudtee valdkonna töötajate kutseoskuste arendamine, hindamine ning kutsete andmine.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonidel õigus:

2.2.1 algatada raudtee valdkonna töötajate kutseandmiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
2.2.2 korraldada kutseeksameid vastavalt kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsete tõendamise ja andmise korrale;
2.2.3 lahendada hindamiskomisjonide tegevuse kohta laekunud apellatsioone;
2.2.4 välja töötada ja esitada peakutsekomisjonile kinnitamiseks  kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused;
2.2.5 moodustada kutseeksamite läbiviimiseks  hindamiskomisjone, koordineerida ja korraldada hindamiskomisjonide tööd informeerides sellest peakutsekomisjoni.

2.3 Kutsekomisjonidel on kohustus:

2.3.1 tagada raudtee valdkonna kutseandmise vastavus kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele;
2.3 2 määrata ja avaldada  SA Raudteekutsed koduleheküljel iga hindamiskomisjoni hindamiste toimumise ajad;
2.3.3 edastada Kutsekojale kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed;
2.3.4 väljastada kutsetunnistused;
2.3.5 määrata  isik, kes võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale.
2.3.6. korraldada hindamiskomisjonide ja muu kutse andmisega seotud dokumentide  säilitamine kutse andmisest kuni üks aasta peale kutse kehtivuse lõppu. Kutsekomisjon hävitab aegunud dokumendid viisil mis välistab konfidentsiaalse informatsiooni lekke ilma selle kohta dokumentatsiooni koostamata.

2.4 Kutsekomisjonid vastutavad:

2.4.1 hindamiskomisjoni liikmete pädevuse eest hinnata taotlejate vastavust kutsestandardi nõuetele;
2.4.2 et kõigile soovijatele oleks tagatud kutseandmisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdne kättesaadavus;
2.4.3  et oleks tagatud kutseandmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstus.

2.5 Kutsekomisjonid vastutavad riiklikku kutseregistrisse antud andmete õigsuse eest.

 3 KUTSEKOMISJONIDE MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

3.1 Kutsekomisjonide koosseisu ja pädevuse kinnitab peakutsekomisjon.
3.2 Kutsekomisjonid moodustatakse raudtee ettevõtte vastava ala tunnustatud spetsialistidest ning teiste peakutsekomisjoni poolt kinnitatud kutsekomisjonide esindajatest. Kutsekomisjonide liikmed määratakse 5. aastaks.
3.3 Kui kutsekomisjonidel on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta, esitab kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse kõnealuse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks.

4 KUTSEKOMISJONIDE TÖÖKORD

4.1 Kutsekomisjonide töövorm on koosolek.
4.2 Kutsekomisjonid valivad oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
4.3 Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, teatades sellest igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 10 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.
4.4 Kutsekomisjoni koosolekuid protokollib kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud protokollija. Protokollile kirjutavad alla kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.
4.5 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt kolm selle liiget, sealhulgas esimees või aseesimees.
4.6 Kutsekomisjoni otsus võetakse vastu koosolekul viibivate liikmete lihthäälte- enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
4.7 Juhul kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekul osaleda, teavitab ta sellest koosoleku kokkukutsujat ning esitab päevakorraliste küsimuste osas oma kirjaliku arvamuse enne koosoleku algust või volitab teist kutsekomisjoni liiget  enda eest hääletama.
4.8 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1)    osalenud hindamiskomisjoni töös või
2)    vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4.9 Kutsekomisjoni otsused vormistatakse eraldi dokumendina ning allkirjastatakse kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt.
4.10 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on esimehel, tema äraolekul aseesimehel.